Sunita Vinod

Program Quality Director

Meet Our PQD Extended Team

Sapna Ohri, DTM

Guru - Gurukul

Pravina Bharija

District Chief Judge

Arvind Nair, DTM

Mentor - Club Mentor

Convenors of PQD Events

Jyot Talreja

Impromptu Premier League (IPL)

Sanjiv Srinivasan

Wednesday Wisdom

Radhika Shah

Kahaani

DCP Squad

Avinash Singh, DTM

Aneesh Ramachandran

Aravind Krishna

Gaurav Karnik

Krutika Wani

Yogesh Kantak

Parul Patel

Priyanka Panigrahi

Priscilla Chetty

Sanket Kanabar

Madhuri Vadari

Sivasankara Pillai Syam